Обяви

ОБЯВА 2

Обществената поръчка е с предмет: Ремонт на покрив на работилница и на физкултурния салон на Професионалната техническа гимназия  „Цар Симеон Велики“, гр. Търговище.

Техническото изпълнение на строителството на обекта трябва да бъде в съответствие с нормативните изисквания, подробната количествена сметка към тях, техническата спецификация на Възложителя и спецификациите на предвидените за влагане строителни продукти, материали и оборудване. Изпълнителят следва да спазва стриктно правилата за безопасни и здравословни условия на труд и линейния комплексен план-график за последователността на изпълнение на строителни работи, предложен от него и съгласуван от Възложителя.

Преди да подаде оферта всеки участник в процедурата е препоръчително да извърши оглед на обекта.

Срокът за изпълнение на поръчката е не повече 90 (деветдесет) календарни дни.

Предвидени са гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане:

  • Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 3% (три на сто) от стойността на договора без ДДС.
  • Гаранция за авансово плащане в размер на 100% от стойността по договора с ДДС.

https://app.eop.bg/today/345167

 

ОБЯВА 1

Обществената поръчка е с предмет: Доставка на оборудване на лаборатория по Компютърна техника и технологии със съвременни технически средства за осигуряване на качествена професионална подготовка по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ МОДУЛ1 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА“  и  доставка на оборудване за нуждите на образователния процес в ПТГ „Цар Симеон Велики” Търговище като са обособени три позиции:

 Обособена позиция 1: Доставка на компютри и компоненти за компютри

1             Процесор – 14 броя;

2             Дънна платка – 14 броя;

3             Захранващ блок– 14 броя;

4             RAM памет– 14 броя;

5             SSD памет– 14 броя;

6             Настолен компютър– 15 броя.

 Обособена позиция 2: Доставка на специализирано оборудване по електроника

1             Захранващ блок за лабораторно захранване – 4 броя;

2             Станция за запояване и разпояване– 1 брой;

3             Учебна тренировъчна система по аналогова схемотехника– 3 броя.

 Обособена позиция 3: Доставка на интерактивни дисплеи

1             Интерактивен дисплей 2 броя.

 https://app.eop.bg/today/343212