паралелки

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Попълването на свободните места в паралелки, съгласно решение на ПС №10/29.06.2022г. и изискванията на Наредба № 10/01.09.2016г. на МОН, се осъществява след положени приравнителни изпити за изравняване на учебния план. При наличие на повече кандидати класирането се извършва според изпитните резултати във възходящ ред.

 

КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ

БРОЙ

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

ЗАМ.КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

СВОБОДНИ МЕСТА към 01.03.2024

1 VIII а Компютърна техника и технологии 26  Георги Гюров  Недялка Русева 0
2 VIII б Автотранспортна техника 26  Аделина   Желязкова Нурсен Мустафова 0
3 VIII в Мехатроника 26  инж. Исметов Хатидже Мехмедова 0
Общо ученици: 78   Общо: 0
4 IX а Компютърна техника и технологии 26  инж. Якова  Кадрие Мусова 0
5 IX б Автотранспортна техника 27  Дияна Николова Кънчо Алексиев 0
6 IX в Мехатроника 26  Стефан   Серафимов Борислава Бончева 0
Общо ученици: 79 Отговорник:  инж. Якова Общо: 0

7

а

Компютърна техника и технологии 26  инж. Захариева Халиме Мехмедова 0

8

б

Автотранспортна техника 26 Хрюстем Азизов Севджан Хасанова 0

9

X в

Мехатроника 26  инж. И. Иванов  инж. Добрев 0
Общо ученици: 78 Отговорник:   инж. Захариева Общо: 0

10

XI а

Компютърна техника и технологии

26

 Анита Пенчева

 инж. Дамянов

0

11

XI б

Автотранспортна техника

19

 Галя Иванова

 инж. Ж. Иванов

7

12 XI б Мехатроника

24

 Меглена   Петрова

Стойчо Атанасов

2

Общо ученици:

69

Отговорник:   Пенчева

Общо: 9

13

XII а

Компютърна техника и технологии

24

 Радостина   Илиева

инж. Собаджиев

2

14

XII б

Автотранспортна техника

15

 инж. Желязков

 инж. Маринов

11

15 XII в Мехатроника 10  Фатме Хюсеин  инж. С. Митева 16

Общо ученици:

49

Отговорник:   Илиева

Общо: 29

ОБЩО ЗА УЧИЛИЩЕТО:

353

Главен отговорник: инж. Якова