СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ-ТЪРГОВИЩЕ“ с БУСТАТ 125582883                                      

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на  основание чл.12 ал.2 от Устава, СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ-ТЪРГОВИЩЕ“ с БУСТАТ 125582883, управителния съвет свиква Общо събрание на 24.01.2024 г./сряда/ от 17.30.часа в гр. Търговище,  ул. Александър Стамболийски № 29, при следния дневен ред:

1.Отчет на финансовото състояние на СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ-ТЪРГОВИЩЕ ;

2. Освобождаване на членове на училищното настоятелство по подадени заявления за напускане на УН;

3. Приемане на нови членове в УН;

4. Избор на съвет на настоятелство и представител на УН и освобождаване от отговорност на предходния съвет на настоятелството и председател на УН и отразяване на промените в ТР ;

5. Разни.                                                                                                            

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18.30 часа – на същото място и при същия дневен ред.
Ако не можете да присъствате може да упълномощите друг член да гласува вместо вас.

Поканата да се оповести на място за обявление  в сградата на СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ-ТЪРГОВИЩЕ“ в най – малко седем дневен срок преди провеждането на Общото събрание и да бъде изпратена по настоящ адрес на всички членове, като за това се направи списък и се посочи дата на получаване и да се подпише от получилия поканата.

гр. Търговище                                                                                         

28.12.2023 г.

ВАЛЕНТИНА КЪНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС

НА СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ-ТЪРГОВИЩЕ“