Ущилищно настоятелство

На 24 януари 2008 година е проведено учредително събрание, на което е взето решение за учредяване на „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПТГ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ – ТЪРГОВИЩЕ“. Избран е съвет на настоятелите в седем членен състав с негов председател – Валентина Кънчева и членове: Красимир Милтенов, Светлана Добрева, Николай Кряколов, Димитър Димитров, Венета Мянкова и Красимир Георгиев.

През 2013 година, поради изтичане на мандата, се избира нов състав отново с председател Валентина Кънчева и членове – Красимир Милтенов, Венета Мянкова, Весела Станкова, Ваня Митева, Валентина Петрова и Станиянка Петкова – Трандева.  През 2016 година г-жа Мянкова, г-жа Петрова и г-жа Станкова са заменени от Нина Михайлова, Анна Петкова и Мариян Димитров. 

През 2024 година се избира нов състав с председател инж. Красимир Георгиев и членове – Валентина Кънчева, Красимир Милтенов, Нина Михайлова, Анна Петкова, Мариян Димитров и Стилиян Захариев. 

Основна цел:

Съдействие за напредъка на училището, подпомагане на учебно-възпитателния процес, утвърждаване на духовните ценности у възпитаниците и подпомагане на социалната им интеграция и личностната им реализация.

Дейности на настоятелството:

  1. Обединяване на родителската и друга общественост с тези на държавните органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело в ПТГ „Цар Симеон Велики“;
  2. Осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището;
  3. Подпомагане изграждането, поддържането и обогатяване на материалната база на училището;
  4. Съдействие за осигуряване на средства от дарителство и спонсорство за развитието подготовката на учениците, подпомагане на социално слаби ученици;
  5. Съдействие за и при участие в проекти;
  6. Стимулиране творчеството на учениците.