Приравнителни изпити

Срок и място за оповестяване на резултатите:  Три дни след провеждане на изпита при „Завеждащ административна служба“

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА