Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора и за утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите. Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади.

ПТГ работи по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ от самото страртиране на програмата.

За учебната 2022/2023 година е сформирана група по „Техническо чертане“, включваща 9 ученици от 9 до 10 клас с ръководител – инж. Исмаил Исметов

XXIX НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ: