Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

сектор „Професионално образование и обучение“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище

ПАРТНЬОР: VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH, Germany 

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  12 месеца

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА:

Presentation Gut Wehlitz      /      VITALIS-Possible internships

Проектът „Професионално образование – традиции и иновации“ е насочен към реализиране на стаж на реални работни места. Планираните дейности ще позволят на участниците да съпоставят условия на труд, производствените процеси и използваното оборудване в България и Германия.

За специалност „Мехатроника“ работа и управлението на машини с ЦПУ е основна дейност, но нашите учебни работилници не разполагат с такава техника. Разчитаме на стажа в Германия да се надгради теоретичната подготовка на нашите ученици с практически умения за 3D моделиране.

Друг аспект на развитие, който търсим е използването на интернет приложения и смарт уреди в дома си и в бизнеса.

В учебния план на специалност КТТ е наблегнато повече на хардуерните компетентности, а учениците се вълнуват повече от софтуерни решения като Energy Start системите за управление на разходите за енергия.

Третият аспект е свързан с Европейския зелен пакт и промените, които трябва да се реализират в индустрията и живота на хората.

 Дейност 1: Осъществяване на двуседмичен стаж с 15 ученици от 11 и 12 клас от  специалност „Компютърна техника и технологии“. Надграждане на умения за реализиране и оптимизиране на ИТ услуги в рамките на ИТ инфраструктурата на една компания; архивиране на данни и др. спешни мерки за намаляване на потреблението на енергия, повишаване на енергийната ефективност и инвестиране във възобновяеми източници на енергия при използване на съвременните технологии.

Дейност 2: Осъществяване на двуседмичен стаж с 15 ученици от 11 и 12 клас  – ученици от специалност „Автотранспортна техника“ и ученици от специалност „Мехатроника“. Програмата ще позволи на учениците от специалност „Мехатроника“ да използват съвременен софтуер за 3D моделиране, да изработват с помощта на 3D
принтер работещи макети, да програмират PLC . За АТТ – да наградят знанията и уменията си за ремонта и диагностиката на автомобили и електромобили и да се изучат алтернативни и устойчиви решения на индивидуалния автомобилен транспорт.

 Тридесет ученици ще надградят умения за работа със специфични машини и съоръжения, при прилагане на съвременни европейски екологични стандарти, за иконoмично и природосъобразно третиране на природните суровини и ресурси, за въвеждане на дигитални решения в индустрията и живота.

Четирима учители от инжeнерните направления ще се запознаят с традициите в дуалното професионална обучение в Германия и с новите аспекти в него, породени от променящата се икономическа и екологична политика в Европа.

Придобитият опит от тях ще се представи на педагогическата колегия и ще е основа за обогатяване на организацията на работа по отделните професионални направления, за създаване на нови проектни задания, актуализирани програми за предмети от разширената професионална подготовка в трите специалности.

Ще се представят възможности пред местния бизнес за успешно партньорство с училището и прилагане на съвременни екологосъобразни и енергоспестяващи учебни практики, взаимствани от немския опит.

МОБИЛНОСТ 1 / 25.03.2024г. - 07.04.2024г./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

  1. Формуляр за кандидатстване – 11б клас , 12б клас и 11в клас

Ако учениците са участвали в състезания /олимпиади и имат сертификати или грамоти, да предоставят техни копия към формуляра

  1. Мотивационно писмо до Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики“
  2. Europass CV на български език

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: до 03.01.2024 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: ПТГ, каб.23 – Завеждащ административна служба / Генка Бонева/

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВАТА МОБИЛНОСТ

МОБИЛНОСТ 2 / 01.07.2024г. - 14.07.2024г./

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

  1. Формуляр за кандидатстване – 11а клас

Ако учениците са участвали в състезания /олимпиади и имат сертификати или грамоти, да предоставят техни копия към формуляра

  1. Мотивационно писмо до Директора на ПТГ „Цар Симеон Велики“
  2. Europass CV на български език

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ: до 15.03.2024 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: ПТГ, каб.23 – Завеждащ административна служба / Генка Бонева/

КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВАТА МОБИЛНОСТ

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА