ПТГ Цар Симеон Велики - Търговище

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Основна цел на проекта: 

Да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3: Карта за участие 

Приложение № 2 към чл. 18: Индивидуална карта на ученика – 2020 

Приложение № 3 към чл. 28: Декларация за информираност и съгласие за обработка на лични данни 

Приложение № 4 към чл. 47, ал. 4: Заявление за участие в занимания по интереси с декларация за информираност и съгласие 

Приложение № 5 към чл. 66, т. 1: Присъствен списък за груповите дейности по кариерно ориентиране 

Приложение № 6 към чл. 70, ал. 4: Примерна длъжностна характеристика на образователен медиатор 

Приложение № 7 към чл. 70, ал. 4: Примерна длъжностна характеристика на социален работник 

Приложение № 8 към чл. 73, ал. 2: Присъствен списък 

Приложение № 9 към чл. 90: Стандартна таблица на разходите за единица продукт 

Списък на сформираните групи за допълнително обучение по общообразователни предмети:

наименование  клас брой ученици  ръководител
1  Български език и литература 12 5  Р. Илиева
2  Български език и литература 9 5  А. Пенчева
3  Математика 10 8  Н. Русева
4  Математика 8 7  Н. Русева
5  Математика 9 4  С. Хасанова

Бланка – Програма и график на групите за допълнително обучение 

Бланка – Присъствен списък