Мехатроника – ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ)

Професионално направление: МАШИНОСТРОЕНЕ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ И МЕТАЛУРГИЯ

Професия: МЕХАТРОНИКА

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език: 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ

Кабинет по машинни елементи и проектиране

Предмети: Техническо чертане, Tехника и документиране, Автоматизирани системи, Машинни елементи, Материали и заготовки, Техническа механика, Електротехника и електроника, Типови технологични процеси, Автоматизация.

Преподавател: инж. Добрин Добрев

Кабинет по металорежещи машини и моделиране

Предмети: Въведение в техниката, Материалообработване и моделиране, Основи на програмирането, Машини и съоръжения с ЦПУ, Хидравлика и пневматика, Елементи и механизми на мехатронните системи.

Изучаване на контрол и управление на металорежещи машини с ЦПУ чрез мобилни симулатори.

Преподавател: инж. Исмаил Исметов

Компютърна зала за проектиране и моделиране

Предмети: Приложен софтуер, Софтуерно моделиране, Приложни програмни продукти

Изучаван софтуер: AutoCAD и SolidWorks

Преподавател: инж. Исмаил Исметов

Работилница по Шлосерство

Предмети: Учебна практика по шлосерство, заваряване и общообразователни умения.

Преподавател: инж. Ивайло Иванов

Работилница по Стругарство

Предмети: Учебна практика по стругарство

Преподавател: инж. Ивайло Иванов

Център за машини с Цифрово Програмно Управление.

Предмети: Машини и съоръжения с ЦПУ, Материалообработване и моделиране

Преподавател: инж. Исмаил Исметов

Измервателна лаборатория

Предмети: Учебна практика по Контрол и поддържане на електрически и електронни системи, Учебна практика по Измервателна лаборатория.

Преподавател: инж. Ивайло Иванов

Специалността „Мехатроника” е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на техническите науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини и роботи от ново поколение.

Учениците придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника и  компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE системи и софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на кадрите към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина. Тази специалисти са сред първите десет най-търсени от фирмите в България, Европа и САЩ.

Дуалната система изисква практическо обучение в реална работна среда.  Наш партньор  в това е „Шише джам аутомотив” – Търговище, който осигурява не само база и наставници, но и стипендии. 

ДОКУМЕНТИ СЛЕД УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ

  • диплома за средно образование

  • свидетелство за професионална квалификация „Техник на компютърни системи”

РЕАЛИЗАЦИЯ

Чрез пълния курс на обучение по тази специалност дипломираните могат да се реализират в областтите на:

  • проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи;
  • програмиране и управление на роботи и манипулатори;
  • поддържката на медицинска техника –  диагностична, терапевтична и операционна апаратура;
  • автоматизацията на производствения процес
  • оптичната и лазерна техника и др.