Мехатроника

Какво представлява мехатрониката?

Мехатрониката е сравнително нова интердисциплинарна специалност, която в последните години усилено се преподава в различни професионални гимназии и над 90 университета. През последните 35-40 години във всички високоразвити индустриални страни се проявява голям интерес към машиностроителното производство и неговата автоматизация. В началото на 70-те години едновременно с масовото навлизане на промишлените роботи в японската индустриявъзниква и понятието Мехатроника.

Мехатрониката не е просто комбинация от съставляващите я дисциплини, а е взаимно проникване и сливане на механични, електронни и компютърни структури за реализиране на цялостен, функционално пълноценен продукт, наричан “мехатронен продукт”.

Тя е широкопрофилна специалност, която включва МЕХАника,елекТРОНика, информатИКА.

Приложение на мехатронните продукти:

Съвременното машинострое­не интегрира в себе си все повече електроника и автоматика във вид на сензори, актуатори /задвижващи механизъми, които преобразуват ротацията в транслация/ и компютри в разработваните уреди, машини и системи. Проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи изисква нов технически подход поради съвместното функциониране на компоненти от механиката, оптиката, оптоелектрониката, електротехниката и електрониката, характерно за тези системи. Намира приложение в:

– Автомобилостроене – ABS, ASR, системи за безопасност.

– Компютърна техника – принтери, скенери, CD, DVD, FDD, HDD.

– Битова техника – видеоплейъри, фотокамери, видеокамери, перални.

– Машиностроене – роботи и манипулатори.

– Медицинска техника – скенери, изкуствени човешки органи; микропомпи.

– Биомеханика – биороботи и др.

Защо да избера тази специалност?

Специалност „Мехатроника” е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на техническите науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини и роботи от ново поколение. Учениците придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE системи и софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на кадрите към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина. Мехатрониците са сред първите десет най-търсени специалисти от фирмите в България, Европа и САЩ.

„Шише джам аутомотив” – Търговище вече заяви желание за съдействие в обучението на учениците, чрез предоставяне на база за практическо обучение в реална работна среда. Фирмата ще финансира обучението им, а след завършване на образованието си те ще имат възможност за добра професионална реализация.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация„Мехатроника”.