Покани

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на пътуващи ученици през учебната 2023/2024 година с автобусен транспорт на територията на община Търговище по маршрутно направление: гр. Търговище – с. Руец – с. Овчарово – гр. Търговище”. Срок за предоставяне на оферти до 12.07.2023г. 10:00 часа (вкл.)

Покана за предоставяне на оферта за директно възлагане

Техническа спецификация

Разписание за движение на пристигане или тръгване до/от училищата / Приложение №2 по чл.9 от Договор за организиране на транспортно обслужване със страни Община Търговище и ПТГ „Цар Симеон Велики“  вх. .№ 857/06.06.2023 г./

Проект на договор

Приложение 1 – Декларация за лично състояние и критерии за подбор / pdfdocx /

Приложение 2 – Техническо предложение в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя / pdfdocx /

Приложение 3 – Ценово предложение в съответствие с изискванията на Възложителя / pdfdocx /

Приложение 4 – Декларация за съгласие от субекта на данните / pdfdocx /

Приложение 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, когато е приложимо / pdfdocx /