ПРИЕМ 2024/2025

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

 • Подаване на документи за участие в 1 етап на класиране: 08 – 10 юли 2024 г. 
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране :  до 12 юли 2024 г. 
 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране: 15 – 17 юли 2024 г. 
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране: до 19 юли 2024 г. 
 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране: 22 – 24 юли 2024 г .
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране: 25 юли 2024 г. 
 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране: 26 и 29 юли 2024 г. 
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране: до 30 юли 2024 г. 
 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране: 31 юли – 01 август 2024 г. 
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране: до 02 август 2024 г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване: до 11 септември 2024 г.

МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 • Местата, определени от РУО за съответната община

 • Електронно чрез платформата – https://infopriem.mon.bg/

За помощ и въпроси заповядайте в ПТГ „Цар Симеон Велики“ – каб.39 

Кратко ръководство за онлайн кандидатстване

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 • Копие от свидетелството за основно образование

 • Служебната бележка с оценките от НВО

 • Оригинал на медицинско свидетелство

БАЛООБРАЗУВАНЕ

СУМАТА ОТ:

 • Удвоените точки от НВО по БЕЛ, вписани в свидетелството за основно образование

 • Удвоените точки от НВО по МАТЕМАТИКА, вписани в свидетелството за основно образование

 • Преобразуваната в точки оценка по БЕЛ от 7 клас, вписана в свидетелството за основно образование 

 • Преобразуваната в точки оценка по КМИТ от 7 клас, вписана в свидетелството за основно образование 

СКАЛА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ОТ 7 КЛАС, ВПИСАНИ В СВИДЕТЕСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В ТОЧКИ:

 • Отличен (6) се приравнява на 50 точки.
 • Много добър (5) се приравнява на 39 точки.
 • Добър (4) се приравнява на 26 точки.
 • Среден (3) се приравнява на 15 точки.

ПРИМЕР:

 • НВО БЕЛ: 60 точки
 • МАТЕМАТИКА: 65 точки
 • ОЦЕНКА ПО БЕЛ: ОТЛИЧЕН (6) – 50 точки 
 • ОЦЕНКА ПО КМИТ: МН.ДОБЪР (5) – 39 точки 

ОБЩ БАЛ: 2*60+2*65+50+39=120+130+50+39=339