Компютърна техника и технологии

Професионално направление: ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език:

РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО СХЕМОТЕХНИКА

Предмети: Аналогова схемотехника, Цифрова схемотехника, Учебна практика по схемотехника, електротехника и градивни елементи

 

Учител: инж. Илияна Якова

КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 1

Предмети: Приложен софтуер, Приложни програмни продукти

 • език за програмиране – Visual Basic
 • проектиране, моделиране и управляване на вградени системи чрез Arduino IDE
 • проектиране и симулация на електронни схеми и печатни платки с MultiSim и Fritzing

Учител: инж. Илияна Якова

КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 2

Предмет: Приложни програмни продукти

 • програмиране на бази данни – SQL
 • създаване на web-сайтове – HTML5, CSS3, WordPress, Wix

Учител: инж. Ваня Митева

КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 3

Предмет: Програмиране

 • език за програмиране – C#
 • придобиване на знания и умения за работа с различни типове данни, оператори, базови структури от данни и основните алгоритми за тяхната обработка

Учител: инж. Любомир Собаджиев

РАБОТИЛНИЦА ПО АСЕМБЛИРАНЕ

Предмети: Учебна практика по операционни ситеми, комплексна практика по специалността

 • сглобяване на конпютърна конфигурация
 • инсталиране и настройка на системен и приложен софтуер

Учител: инж. Любомир Собаджиев

РАБОТИЛНИЦА ПО КОНТРОЛ И ДИАГНОСТИКА

Предмети: Учебна практика по компютърни архитектури, контрол и диагностика, компютърни мрежи, запомнящи и периферни устройства

 • откриване и отстраняване на проблеми
 • конфигуриране и поддръжка на компютърни мрежи
 • инсталиране и диагностика на запомнящи и периферни устройства

Учител: инж. Руси Дамянов

КАБИНЕТ ПО ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

Предмети: Запомнящи и периферни устройства, Компютърни архитектури, Компютърни мрежи и Операционни системи

Учител: инж. Димитринка Захариева

Нашето съвремие се характеризира със силно присъствие на компютърни и мрежови технологии, без които е практически невъзможно да бъде овладян огромният поток от информация. Специалността е представител на STEM – професиите, а нейният широкоприложим профил е търсен във всяка сфера на бизнеса. Фундаменталната роля на компютърните системи в производството, услугите и бита са предпоставка за постоянно актуализиращата се нужда от специалисти с хардуерна специализация и добри софтуерни компетенции.

ДОКУМЕНТИ СЛЕД УСПЕШНО ДИПЛОМИРАНЕ

 • диплома за средно образование

 • свидетелство за професионална квалификация „Техник на компютърни системи”

РЕАЛИЗАЦИЯ

Чрез пълния курс на обучение по специалността „Компютърна техника и технологии” дипломираните се реализират в областта на информационните и комуникационните технологии. Освен продължаването на образованието си по избраната специалност във висше учебно заведение, те могат да работят в:

  • офиси и компании от IT сектора
  • мобилни оператори
  • цифрови, кабелни и ефирни телевизии
  • сигнално-охранителни и фирми за видеонаблюдение
  • сервизи за ремонт и поддръжка на компютърна техника
  • проектиращи и администриращи фирми на компютърни мрежи

Комплексната подготовка в двете направления – хардуер и софтуер, дава възможност на завършилите да станат част от екипите за електронно управление и поддръжка в различни отрасли като туризъм, транспорт, комуникации, банково дело и други.