Компютърна техника и технологии

Професионално направление: ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА, КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия: ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Професионална квалификация: ТРЕТА СТЕПЕН

Английски език: РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ

Нашето съвремие се характеризира със силно присъствие на компютърни и мрежови технологии, без които е практически невъзможно да бъде овладян огромният поток от информация. Обучаваните по тази специалност придобиват умения:

  • да инсталират и ползват приложен и специализиран софтуер;

  • да тестват компютърна конфигурация;
  • да откриват и отстраняват проблеми и дефекти;

  • да инсталират компютърната система като работна станция в мрежа;

  • да създават принципни електрически схеми, графични оригинали на печатни платки с помощта на специализирани системи за автоматично проектиране.

Приетите ученици в 8-ми клас изучават разширено английски език в рамките на 12 учебни часа седмично.

След успешно завършване на 12 клас получават:

  • диплома за средно образование

  • свидетелство за професионална квалификация „Техник на компютърни системи”.

Чрез пълния курс на обучение по специалността „Компютърна техника и технологии” дипломираните се реализират в областта на информационните и комуникационните технологии. Могат да продължат успешно и висшето си образование по избраната специалност.