ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПТГ „Цар Симеон Велики”, е въвела мерки за създаване на гаранции за защита на личните данни в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от ОРЗД да Ви информира за извършваните от ПТГ „Цар Симеон Велики”  дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните.

Данни за администратора и за контакт с него

ПТГ „Цар Симеон Велики” е администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.

Длъжностно лице по защита на данните – Мая Тимнева.

За контакт:  ПТГ „Цар Симеон Велики”- Търговище: гр.Търговище,  ул. „Ал.Стамболийски”№ 29, тел.: 0601/ 64883, тел./факс: 0601/63812, е-mail: info-2500602@edu.mon.bg,  интернет адрес: http://ptgtg.eu

Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни от ПТГ „Цар Симеон Велики”

ПТГ „Цар Симеон Велики”- Търговище обработва лични данни на своите ученици, техните родители, работници, служители, които са предоставени на законово основание, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 1. Водене на регистър „Човешки ресурси“ към ПТГ „Цар Симеон Велики”Търговище;
 2. Водене на регистър „Ученици“ към ПТГ „Цар Симеон Велики”Търговище;
 3. Водене на регистър „Родители“ към ПТГ „Цар Симеон Велики”Търговище;
 4. Водене на регистър „Пропускателен режим“ към ПТГ „Цар Симеон Велики”Търговище;
 5. Водене на регистър „Видеонаблюдение“ към ПТГ „Цар Симеон Велики”Търговище.

В регистър „Човешки ресурси“ се набират и съхраняват лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на ПТГ „Цар Симеон Велики”. Дейности, свързани със сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения, сключване на договори за извършване на услуга, допълнителни споразумения, заповеди, документи удостоверяващи трудов стаж. Законово основание: Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за здравно осигуряване, Закон за предучилищното и училищно образование и други нормативни актове, регламентиращи управление на човешките ресурси.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводно отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

 В регистър „Ученици“ се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица „Ученици“, обучавани в гимназията. Законово основание: Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, Закон за здравното осигуряване /ЗЗО/ и приложимото законодателство, свързано с предоставянето на образователни услуги.

 В регистър „Родители“ се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица „Родители, настойници и други категории“ на ученици, обучавани в гимназията. Законово основание: Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и приложимото законодателство, свързано с предоставянето на образователни услуги на ученици, обучавани в гимназията.

 В регистър „Пропускателен режим“ се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица. Целта на събирането е идентифициране на физически лица /посетители/,посещаващи сградата на ПТГ „Цар Симеон Велики”  и опазване живота и здравето на учениците, съгласно Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета.

  В регистър „Видеонаблюдение“ се набират и съхраняват лични данни с цел индивидуализиране на физически лица, съгласно Закона за частната охранителна дейности и опазване живота и здравето на учениците, съгласно Инструкция от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета. Личните данни се съхраняват за срок от 1 месец. При необходимост записите могат да бъдат свалени на външен носител. След постигане на  целите, за които се използват личните данни се унищожават физически чрез изтриване.

Когато ПТГ „Цар Симеон Велики” обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни от ПТГ „Цар Симеон Велики” се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Категории получатели на данни извън ПТГ „Цар Симеон Велики”.

ПТГ „Цар Симеон Велики” не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните. Получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат: Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (РУО Търговище, НАП, НОИ, МВР, и др.п.).

Срок за съхранение на данните.

Като администратор на данни ПТГ „Цар Симеон Велики” обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни от ПТГ „Цар Симеон Велики”  в съответствие с изискванията Регламент 2016/679, са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до ПТГ „Цар Симеон Велики”  (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на ПТГ „Цар Симеон Велики”.

Право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до съответния административен съд.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

ПТГ „Цар Симеон Велики”  не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

Въведени от ПТГ „Цар Симеон Велики”  мерки за защита на личните данни.

С Вътрешни правила на ПТГ „Цар Симеон Велики” за мерките за защита на личните данни са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в РЕГЛАМЕНТ 2016/679.