Контакти

Адрес

гр.Търговище 7700, ул. Александър Стамболийски №29

Поща

info-2500602@edu.mon.bg

телефони за връзка

0601/6-38-12

0601/6-49-44 

0601/6-49-76