Електронно обучение

ПРАВИЛА ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява чрез електронната платформа Google Workspace for Education Fundamentals.

2. Учебният процес да се осъществява според седмичното разписание, публикувано в електронния дневник и/или сайта на училището.

3. Начинът за осъществяване на обучението и комуникацията е комбинирано:

  • синхронно при провеждане на часовете (поставят се отсъствия и оценки);
  • асинхронно при поставяне на задачи, домашни и оценяване.

4. Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя ученикът се подготвя в подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и по възможност камера; необходимите учебни помагала и пособия за писане.

5. Изисква се подготовка и на средата – да бъде тиха, без странични шумове, светлини, напр. включен телевизор и др.

6. В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния учебен предмет от дневната програма.

7. С началото на онлайн-урока/сесията личният микрофон се заглушава и не се включва освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се постига тишина и уважение във виртуалната класната стая.

8. По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат внимателно презентацията на учителя, както и да взимат участие при поставените задачи. Учителят има право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото активно присъствие, знания и концентрация в час.

9. По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения, снимки и емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на учебния процес и неуважение към преподавателя, което се отбелязва със забележка в електронния дневник и уведомяване на родителя.

10. Предвид публичността и големия брой участници в онлайн-обучението не се допуска следното:

  • споделянето на лична информация, несвързана с темата и целите на обучението;
  • изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, изображения и емотикони;
  • писането само с главни букви – счита се за комуникация на висок тон;
  • многократно изпращане на едно и също съобщение (спам);
  • писането на съобщения на български език, но със символи от чужда азбука.

11. Учителите не разпространяват документи, свързани с училищната политика за организиране и провеждане на обучението в електронна среда от разстояние; не копират и/или не разпространяват ресурси на други учители, както и копия от работата на ученици.

12. Директорът и ЗДУД осъществяват мониторинг на дейността в “класните стаи”, каналите за онлайн-комуникация и методите за осъществяване на обучението в електронна среда, без да нарушават автономността на учителите.

13. Родителите имат право да бъдат информирани чрез електронния дневник и сайта на училището за организацията и провеждането на обучението в електронна среда от разстояние, както и за задължението в максимална степен да осигурят условия на ученика за провеждането на обучението (при невъзможност ученикът да участва в обучението в електронна среда от разстояние родителите/ настойниците уведомят ръководството).

Настоящите правила са неразделна част от ПДУ.