Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

,

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  • Подписан административен договор на 27.01.2023 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ между Министерството на образованието и науката (МОН) – конкретен бенефициент (КБ), и Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган
  • Проектът се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)
  • Срок на проекта – 60 месеца, но не по-късно от 31.12.2027 г.
  • Общ бюджет на проекта – 151 123 000 лева

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основна цел – насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати

Специфични цели:

➢ Подобряване на приобщаващия характер на училищната образователна система с фокус върху учениците от уязвими групи, в това число роми, и намаляване дела на преждевременно напусналите училище

➢ Повишаване на мотивацията на учениците за учене и стимулиране на творческите им изяви

➢ Изграждане на подкрепяща общност, в която участниците се чувстват приобщени и значими, с оглед повишаване активността на учениците от уязвими групи в основното образование

➢ Повишаване капацитета на педагогическите специалисти за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, съобразно индивидуалните потребности на всеки един ученик и на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници, помощници на учителя, подкрепящи учениците от уязвими групи техните родители

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

➢ Ученици от уязвими групи, вкл. от маргинализирани групи, такива с обучителни затруднения, с пропуски в усвояването на учебното съдържание, ученици в риск от отпадане от образователната система, ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби

➢ Родители на ученици от уязвими групи, вкл. роми, както и родители на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби, лица преждевременно напуснали училище

➢ Учители, педагогически специалисти и непедагогически персонал, вкл. образователни медиатори, социални работници; експерти от РУО

➢ Специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие

Умения

Публикувано на

09/28/2023