Образование с поглед към бъдещето

Партнираща организация: Europass Teacher Academy

Начална дата: 01.07.2022г.

Крайна дата: 31.12.2022г.

Основни цели:

1. Подобряване качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешната реализация на трудовия пазар.

2. Утвърждаване на училището като основна възпитаваща институция и повишаване ролята му за формиране и развитие на личностни качества, умения и нагласи, изграждащи ценностната система на младите хора.

3. Усъвършенстване на професионалните компетентности в областта на вградени микрокомпютърни системи за работа със среди за програмиране на микроконтролери – Arduino и създаване на програмен код за тях.

Специфични цели:

1/Модернизиране на методиката на обучение, актуализиране на разработени учебни програми и изпитни материали по предварително избрани модули за обучение на ученици;

2/Наблюдение на практическо обучение и запознаване с методи за преподаване на приложен и системен софтуер;

3/Надграждане на умения;

4/Адаптиране на специфичните знания в сферата на ИКТ към профила на конкретното работно място, подобряване на комуникативните умения на английски език за използване на специализирана литература и справочни материали;

5/Устойчивост на формирани модели на европейско гражданство. Не на последно място е създаването на професионални контакти и толерантност в мултикултурна среда.

Първа мобилност: 

Дата/ Място: гр. Хелзинки, Финландия  от 29.08.2022 до  03.09.2022г. 

Тема на обучението: Social-Emotional Learning and Safety Skills in Finnish Education“

Лектор: Mirjami Junnikkala 

Брой учители: 14

Втора мобилност: 

Дата/ Място: гр. Флоренция, Италия от 19.12.2022 до  23.12.2022г. 

Тема на обучението: „Introduction to Coding and Robotics with Arduino“

Лектор: Lorenzo Gaspari

Брой учители: 6