Испания – нови технологии за европейско професионално образование/ Spain – New Technologies for European Vocational Education

ПТГ Цар Симеон Велики - Търговище

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

сектор „Професионално образование и обучение“

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище

ПАРТНЬОР: EUROMIND PROJECTS SL,  Spain

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  01.08.2019 – 31.10.2020 / удължен до 28.02.2022 година/ 

Проектът „Испания- нови технологии за европейско професионално образование“ е насочен към реализиране на производствен стаж на реални работни места. Планираните дейности ще подобрят уменията на българските ученици за започване на работа на нови работни места, ще им позволи да съпоставят условия на труд, производствените процеси и използваното оборудване в нашата страна и в Испания.

Преки участници в проектните дейности са 32 ученици от специалностите “ Автотранспортна техника“, “ Мехатроника“, “ Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“. Предвиждаме да се формират два потока на обучение:

А/ Първи поток включва осем ученици от специалност “ Автотранспортна техника“ и осем ученици от специалност “ Мехатроника“, които ще проведат практика на работни места във фирми в град Малага, Испания. Участниците ще бъдат разпределени в малки и средни фирми, които извършват ремонт и поддръжка на транспортна техника и използват машини и системи с ЦПУ. Технологиите, които са обект на тази мобилност са насочени към:

1.Специалност “ Автотранспортна техника“ – автоматичните скоростни кутии, климатичните системи на автомобила и 3D стендове за диагностика;
2. Специалност “ Мехатроника“ – изработване на технически чертеж в CAD продукт, програмиране на чертеж на детайл на машина с ЦПУ.

Дейностите дават възможност на ученици от подсекторите на машиностроенето да се квалифицират в чужди компании, което ще осигури по-висока привлекателност на професиите, по-голямо търсене за обучение и от там изпълнение на целите на МОН, заложени в идеята за създаването на т.н. „защитените професии и специалности“ в българските професионални училища.

Б/ Втори поток включва шестнадесет ученици от специалностите “ Компютърна техника и технологии “ и “ Компютърни мрежи“. Те ще проведат двуседмичен стаж във фирма в град Севиля , Испания. Практическото обучение ще бъде насочено към технологии за повишаване на умения на учениците за работа със софтуерни приложения за разработка. Според утвърдения учебен план в България учениците от двете специалности имат заложени часове за практика главно към хардуерните елементи на компютърните системи. Предвидените софтуерни приложения за разработка се изучават с минимален брой часове в теоретичните часове на специфичната професионална подготовка. Липсват часове за учебна или производствена практика в тази насока. Проведеният стаж ще позволи участниците да надградят знания чрез практическа дейност.  Дейността отговаря на профила на училището и ще обогати професионалното направление „Компютърни науки” като допълни съществуващите специалности „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи”, надграждайки уменията на обучаемите в тях за работа в направление софтуер. Такива специалисти са особено търсени в съвременните условия на широко използване на информационните и комуникационни технологии, те са условие за успешното развитие на малки и средни фирми и са част от стратегията на МОН за въвеждане на ИКТ в училище.

Получените от участниците в двете мобилности сертификати ще обогатят портфолиото на всеки ученик. Допълнителните сертифакати ще могат да се използават при кандидатстване за обучение или работа и за доказване на професионален опит. Предвиждаме групите да се придружават от по трима учители, които освен организационните задачи и наблюдаващи функции ще обогатят своя опит свързан с провеждането на изведена практика, прилагана в испанската образователна система. Наблюдаваната организация и методика на обучение ще обогати не само личния опит на участващите учители, но след завръщането в България ще се презентира пред останалите членове на педагогическата колегия. Ще се обсъдят варианти за използване на елементи, методи или организационни форми в условията на нашата образователна система и училище.