„Заедно за успех в Европа” / “Together for success in Europe”

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“

сектор „Професионално образование и обучение“

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

ПТГ Цар Симеон Велики - Търговище

БЕНЕФИЦИЕНТ: ПТГ „Цар Симеон Велики“ – гр. Търговище

ПАРТНЬОРИ: ADC College, Лондон

Двуседмичен стаж във фирми в сферата на компютърните мрежи и технологии.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 21.08.2017 – 20.08.2019

Един проект по програма Еразъм + целящ създаването на европейска рамка за осигуряване на съвременен  учебен процес в направлението „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”  в  Професионална техническа гимназия „Цар Симеон Велики”, град Търговище чрез  обучение на преподаватели, споделяне на добри практики и практическо обучение на ученици в сферата на компютърната техника и мрежовите системи. 

Преки участници в проектните дейности за обучаеми са 30 ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“ от училището, които  две последователни учебни години /2017 -2018 уч. год. и 2018-2019 уч.год./ ще провеждат професионален стаж на реални работни места и 4 учители, които ще придружават учениците и ще се запознаят с модели на организация на обучението в  Обединеното Кралство.
Получените от участниците в двете мобилности сертификати ще обогатят портфолиото на всеки ученик.  Допълнителните сертифакати ще могат да се използават при кандидатстване за обучение или работа и доказване на професионален опит.
В мобилността на училищен персонал са включени 10 представители на административния и педагогически състав на ПТГ- Търговище, които ще  реализарат обучителни дейности в областите  мениджмънт и управление, образование и обучение , преподаване на чужд език по професията.
Създаването на връзки между ПТГ “ Цар Симеон Велики“, ADC College и партниращи фирми от сферата на компютърната техника и мрежовите системи ще позволи адекватно на времето развитие на капацитета на педагогическия персонал за разработването на инструменти и решения, които да повишат качеството на предлаганото професионално образование и обучение.
Тази дейност подкрепя професионалното развитие на персонала в ПТГ под формата на обмяна на опит/наблюдение на работно място в чужда страна в предприятие или друг вид организация в областта на ПОО.
Добавената стойност на проекта се корени в същността му – надграждане на обучителната програма в сферата на компютърната техника и мрежовите системи  със съвременни образователни технологии, от които имат нужда учениците, училищния персонал ,фирмите и работодателите в България чрез мобилност в  ADC College и фирми от Великобритания.