Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците. Те може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
 • НАРЕДБА за приобщаващото образование 

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:

ОБЛАСТ ПОДОБЛАСТ
1 Гражданско образование
 • Емоционална интелигентност
 • Интеркултурна комуникация
 • Институционални знания и култура
 • Психология и превенция на зависимостите
 • Психология на общуването
2 Дигитална креативност
 • Дигитални умения
 • Иновации и решаване на проблеми
 • Креативно мислене в действие
 • Програмиране и роботика
3 Екологично образование и здравословен начин на живот
 • Астрономически лаборатории
 • Екология
 • Знания за здравето
 • Хранене и здраве
4 Изкуства и култура
 • Изящни изкуства
 • Приложни изкуства
 • Сценични и танцови изкуства
5 Математика
 • Математическа лингвистика
 • Математическа логика
 • Математическо моделиране
 • Приложна математика
6 Природни науки
 • Биологически науки
 • Околна среда
 • Физически, химически и науки за земята
7 Спорт
 • Индивидуални спортове
 • Колективни спортове
8 Технологии
 • Езиков свят
 • Природо-математическо знание
 • Техника и технологии
 • Хуманиратни познания
 • Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет
 • Предприемачество

 

БЛАНКИ:

Анкета за ученика 

Заявление за участие с декларация за информирано съгласие 

Заявление до директора от ръководителя на групата 

Дневник на групата  

СФОРМИРАНИ ГРУПИ

област подобласт наименование ръководител

брой

ученици

1 Математика Приложна математика  Математика НВО Русева  9
2 Математика Приложна математика  Математиката – лесна и интересна Русева  19
3 Математика Приложна математика  Математиката – достъпна и полезна Мустафова  8
4 Математика Приложна математика Математика за всеки Хасанова  8
5 Гражданско образование Интеркултурна комуникация Български език и литература НВО Пенчева  8
6 Дигитална креативност  Дигитални умения  Училищен вестник Петрова 10
7 Дигитална креативност  Дигитални умения  Дигитално рисуване с Elrika Ели Божанова  7
8 Гражданско образование Институционални знания и култура  Традиции и ритуали Пенчева 11
9 Технологии Техника и технологии  Картинг инж. Маринов 8
10 Технологии Техника и технологии  Автомоделизъм инж. Желязков 16
11 Технологии Техника и технологии  Занимателна електроника инж. Якова 6
12 Технологии Техника и технологии  Приложна електроника инж. Якова 8
13 Технологии Техника и технологии  Аз чертая на SOLIDWORKS инж. Иванов 9
14 Технологии Техника и технологии  Направи си сам инж. Собаджиев 8
15 Спорт Индивидуални спортове  Тенис на маса
Г. Гюров 9
16 Спорт Индивидуални спортове  Велотуризъм Г.Гюров 9
17 Технологии Техника и технологии Зелена енергия

инж. Желязков

инж. Иванов

7
Общ брой ученици:  152