Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Със Заповед N2 РД 09-3196/12.10.2021 г. на министъра на образованието и науката са определени държавните и общинските училища в Република България, които да участват в техническото и финансовото изпълнение и да извършват разходи по проекта.

Повече информация тук.


ПТГ „Цар Симеон Велики“ приключи успешно своите дейности по  проект „Ученически практики – 2“. Дванадесет ученици от 10а клас с ръководител инж. Димитринка Захариева работиха в Ховаг ЕООД, умело напътствани от своите наставници по работни места. За изработените 240 часа, те получават Удостоверение за проведено практическо обучение на реално работно място, както и съответното заплащане.

Благодарим на нашите партньори от фирмата, че осигуриха  възможност за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда. Надяваме се и в бъдеще да си взаимодействаме с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.