Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Подписан административен договор на 27.01.2023 г. за предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ между Министерството на образованието и науката (МОН) – конкретен бенефициент (КБ), и Изпълнителна агенция...

повече информация

Проект BG05M20P001-2.015„ Ученически практики – 2”

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 20142020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Основната цел...

повече информация

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП...

повече информация

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са...

повече информация

Занимания по интереси

 https://class.mon.bg/  Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на...

повече информация

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Проект № BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“  Бенефициент: Министерство на образованието и науката Управляващ орган на ОП НОИР: Изпълнителна агенция „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“...

повече информация