Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6 Образци: Декларация  - Приложение № 1 Програма и график - Приложение № 2 Анкета - Приложение № 3 Анкета - Приложение № 4 Клуб "Дигитални системи и устройства" ръководител: инж. Димитринка Захариева В ПТГ „Цар Симеон Велики“ ...

повече информация

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  Основна цел на проекта:  Да се...

повече информация